Kallelse till kårstämma - scoutkårens årsmöte


gillakruse- Skrivet30 augusti 2017

Kallelse till kårens medlemmar!
Kom till Kårstämma onsdag den 27 september kl 18.30-21.00.
(Fika och mackor finns.)

Kårstämman är scoutkårens årsmöte.

Alla medlemmar har rätt att lämna förslag, så kallade motioner, till kårstämma. Motionerna skickas till styrelsen@blackeberg.nu senast en vecka före mötet, alltså den 20 september. Klicka på rubriken läs mer...
Kårstyrelsen kan också att lägga förslag till beslut om olika frågor. Dessa kallas propositioner. Tillsammans utgör motioner och propositioner det som kallas handlingar. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan senast den 25 september 2017.

Vi bjuder på fika och trevlig samvaro för kårens medlammar.
En bra chans att träffa scoutkollegor på andra avdelningar, framföra åsikter och påverka!

Lokal: Lilla Ängby Gård.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

3. Justering av röstlängden.

4. Val av två protokolljusterare.

5. Frågan om stämman behörigen sammankallats.

6. Godkännande av föredragningslistan.

7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och revisionsberättelse för föregående verksamhetsår.

8. Frågan om fastställande av balansräkning samt beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

9. Beslut med anledning av kårens resultat.

10. Motioner och propositioner (se bilaga).

11. Fastställande av budget och medlemsavgift för nästa verksamhetsår.

12. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av kårordförande.

13. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av vice kårordförande.

14. Valberedningen presenterar sitt förslag. Val av övriga ledamöter till styrelsen.

15. Val av revisorer och revisorssuppelanter.

16. Val av scoutkårens delegater till distriksstämman samt suppleanter för dessa.

17. Val av warfvskommitté om minst tre personer.

18. Val av lokal-kommitté och av utrustningskommitté om minst tre personer.

19. Val av valberedning inför nästa ordinarie kårstämma om minst tre personer.

20. Stämmans avslutande.

För styrelsen

Gilla Kruse, ordförande

Bifogade filer: